Denka weet weg met ongedierte...

Wettelijke vermeldingen & Privacy

Verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid

1. Algemene bepalingen

1.1 Denka International BV (“Denka”) is een bedrijf gespecialiseerd in registreren, formuleren en produceren biociden, gewasbeschermingsmiddelen en diergeneesmiddelen, hoofdvestiging te Gildeweg 37, 3771 NB Barneveld (Nederland) en is ingeschreven in het Nederlandse handelregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 21019769 met btw-nummer NL 806523797B01. DENKA werkt als een besloten vennootschap.
1.2 De toegang tot en/of het gebruik van de Denka’s website(s) (hierna de “Sites”) en/of de daarin verstrekte informatie impliceert dat de gebruiker zich volledig bewust en geïnformeerd verklaart met betrekking tot alle voorwaarden en beperkingen zoals hieronder vermeld en dat hij/zij deze zonder enig voorbehoud accepteert.
1.3 De inhoud van deze Sites is enkel bedoeld om vrijblijvende informatie en vrijblijvend advies te verstrekken over Denka en haar middelenassortiment. De Sites dienen enkel voor vrijblijvende exploratieve en informatieve doeleinden. In geen enkel geval zal Denka de mogelijkheid bieden om Denka producten te kopen of om via een van de Sites een bestelling door te geven.
1.4 Elk van de volgende bepalingen dient afzonderlijk geïnterpreteerd te worden en blijft behouden, zelfs wanneer eender welke andere bepaling niet toepasbaar of uitvoerbaar is.
1.5 Denka behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde zonder kennisgeving te wijzigingen.
1.6 Voor bijkomende vragen aangaande deze gebruiksvoorwaarden, gelieve contact op te nemen met Denka in Nederland, per post: Postbus 337, 3770 AH Barneveld (Nederland), per telefoon: +31 (0)342 455 455, per fax : +31 (0) 342 49 05 87 of per e-mail Info@Denka.nl.

2. Aansprakelijkheid

2.1 Denka noch haar personeel kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade of enige vorm van nadeel voortvloeiend uit of samenhangend met de toegang tot, het gebruik van of het bezoek van een van de Sites of hun inhoud, ongeacht de specifieke oorzaak van de schade.
2.2 Een foutloze en/of ononderbroken werking van de Sites kan niet worden gegarandeerd. In geen geval zal Denka aansprakelijk zijn voor enige directe of indirecte schade of enige vorm van nadeel veroorzaakt door (i) de overdracht van virussen, ondanks de bestaande veiligheidsmaatregelen, (ii) de ongeoorloofde toegang of onderbreking van de toegang tot de Sites, ongeacht de specifieke reden, (iii) stakingen of (iv) gevallen van overmacht.
2.3 Denka onderneemt naar beste vermogen elke redelijke inspanning om de Sites te updaten en ze van nauwkeurige en tijdige, vrijblijvende informatie en vrijblijvend advies te voorzien. Denka kan echter niet garanderen, dat deze informatie, gegevens, publicaties en advies up-to-date, nauwkeurig, correct, volledig of geschikt zijn voor een bepaald doel. Op om het even welk moment kunnen er onnauwkeurigheden zijn, weglatingen of informatie en/of advies dat niet up-to-date is en waarvoor Denka noch haar leden of personeel aansprakelijk kunnen worden gesteld.
2.4 Denka behoudt zich het recht voor om te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid eender welk gedeelte van de op de Sites verstrekte informatie en/of adviezen te vervolledigen, te schrappen, te verbeteren of op een andere manier te wijzigen.
2.5 Denka biedt op haar Sites ook vrijblijvende informatie, vrijblijvende aanbevelingen en vrijblijvend advies over het middelenassortiment van Denka. Denka verschaft deze informatie, aanbevelingen en vrijblijvende adviezen met alle redelijke zorg. Denka kan echter in geen geval hun bevredigend resultaat in een specifiek geval garanderen of waarborgen, noch kan Denka aansprakelijk worden gesteld voor een eventueel onbevredigend resultaat of enige vorm van schade veroorzaakt door het toepassen van dergelijke aanbevelingen en/of na dergelijke adviezen. Deze aanbevelingen en adviezen dienen louter als leidraad en vormen slechts een indicatie- en beoordelingselement voor de gebruiker, die vrij blijft in zijn/haar beslissingen en exclusief verantwoordelijk is voor het gebruik dat hij/zij van deze aanbevelingen en adviezen maakt.
2.6 Zoals hierboven vermeld, verwerpt Denka uitdrukkelijk elke verklaring of garantie (uitdrukkelijk of impliciet) in de hoogst wettelijk toegelaten mate met betrekking tot de redelijkheid, correctheid of volledigheid van de vrijblijvende informatie en/of vrijblijvende adviezen en de doeltreffendheid bij het gebruik van deze informatie of het opvolgen van deze adviezen gepubliceerd op of toegankelijk via de Sites. Denka aanvaardt in dit verband geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade.
2.7 Sites van derden kunnen verwijzingen of links aanmaken naar de Denka Sites. Denka kan op haar beurt ook verwijzingen of links aanmaken naar externe sites of bronnen die geen eigendom zijn van Denka of een van de haar verbonden vennootschappen en dit enkel voor vrijblijvende informatieve doeleinden. In geen geval staat Denka garant voor de beschikbaarheid, de veiligheid of de kwaliteit van deze externe sites en bronnen en hun inhoud, noch kan Denka aansprakelijk worden gesteld voor de beschikbaarheid, de veiligheid of de inhoud van dergelijke externe websites die een link bevatten naar of vanuit de Sites.

3. Intellectuele eigendomsrechten

3.1 De Denka Sites bevatten informatie, publicaties, allerlei soorten gegevens, afbeeldingen en software die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn. Denka is de exclusieve eigenaar van alle eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten (waaronder handelsmerken, modellen en ontwerpen, octrooien en kwekersrechten) op deze Sites en al hun onderdelen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle informatie, publicaties, alle soorten van gegevens, illustraties en software.
3.2 Elke rechtstreekse of onrechtstreekse inbreuk op deze rechten is strikt verboden. Van de informatie, publicaties, gegevens, afbeeldingen of software van deze Sites mag niets vermenigvuldigd, overgedragen, verdeeld, verspreid, verkocht of gereproduceerd worden, als metatag op andere websites gebruikt worden of op enige andere wijze overgedragen worden zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van Denka.
3.3 Op geen enkele manier zal eigendom of eigendomsrecht op de gebruiker van de Sites overgedragen worden.

4. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

4.1 Door zich toegang te verschaffen tot een van de Denka Sites, gaat de gebruiker ermee akkoord dat alle zaken tussen Denka en hem/haar in verband met een van deze Sites beheerst worden door het Nederlandse recht. Elk geschil met betrekking tot deze Sites behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Arnhem (Nederland), met uitsluiting van iedere andere rechtbank.

5. Privacy bepalingen

5.1 De toegang tot en/of het gebruik van een van de Denka Sites en/of de daarin verstrekte informatie impliceert dat de gebruiker zich volledig bewust en geïnformeerd verklaart met betrekking tot de privacy bepalingen zoals hieronder aangegeven en dat hij/zij hierbij zijn/haar onvoorwaardelijke toestemming verleent aan Denka om alle gegevens die in welke vorm dan ook door de gebruiker via een van de Denka websites of het Internet verstrekt worden, te verwerken volgens deze bepalingen en de geldende Nederlandse wetgeving aangaande de bescherming van de privacy, zijnde de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet op de bedrijfsorganisatie.
5.2 De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens van persoonlijke aard met betrekking tot individuen is Denka in Nederland, Postbus 337, 3770 AH Barneveld (Nederland), telefoon: +31 (0)342 455 455, fax : +31 (0) 342 49 05 87 en e-mail info@denka.nl.
5.3 Gegevens van persoonlijke aard met betrekking tot individuen en meegedeeld aan Denka via een van de Sites of via het Internet, worden verwerkt met het oog op (i) het klantenbeheer van Denka, (ii) het algemeen beeld van haar klanten, (iii) haar klantenservice, zoals het verschaffen van informatie over tuinieren, middelen en over Denka naar aanleiding van aanvragen van klanten en/of gebruikers ingediend via de Sites of het Internet (zoals e-mails), en (iv) haar direct marketing. Denka kan informatie over de gebruikers van haar Sites verlenen aan relevante dienstverlenende instanties en andere bedrijven waarvan de tussenkomst noodzakelijk is om een van de vermelde doeleinden te bereiken. Deze derde partijen kunnen zowel binnen als buiten de Europese Unie gevestigd zijn. Deze data van persoonlijke aard met betrekking tot individuen kunnen dus ook aan bedrijven in niet EU-landen verstrekt worden, ongeacht het feit of dit niet EU-land al dan niet dezelfde garanties voor een adequaat niveau van privacybescherming biedt.
5.4 De gebruiker heeft het recht op toegang tot en verbetering van de gegevens die op haar/hem betrekking hebben en kan vragen om de onjuiste gegevens te corrigeren of te verwijderen. De gebruiker heeft ook het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van gegevens die op haar/hem betrekking hebben voor direct marketing doeleinden. Dergelijke aanvragen en verzoeken zijn kosteloos en dienen verstuurd te worden naar info@denka.nl.
5.5 In de online contactformulieren dienen de velden met een * ingevuld te worden teneinde Denka de nodige inlichtingen te verschaffen om de informatieaanvraag te beantwoorden.
5.6 Cookies kunnen in sommige onderdelen van de Denka Sites gebruikt worden om bepaalde informatie te registeren over het gebruik van een van de Sites door de gebruikers. De meeste webbrowsers zijn standaard geconfigureerd om cookies te accepteren. Toch is het mogelijk, afhankelijk van de persoonlijke configuratie van de gebruikers, dat gebruikers geen cookies willen accepteren. In een dergelijk geval, indien de opslag van cookies geweigerd wordt, kan Denka de toegang tot haar Sites niet garanderen.
5.7 Door zich toegang te verschaffen tot een van de Denka Sites, zullen bepaalde persoonlijke data naar Denka verstuurd worden en via de browser software geregistreerd worden. Deze persoonlijke gegevens hebben betrekking op: (i) het TCP/IP adres, (ii) de taal van de gebruiker, (iii) de merken en de versies van de browser software en het besturingssysteem, (iv) alle informatie aangaande de Denka website pagina’s die door de gebruiker bezocht werden alsook die van andere websites via welke de gebruiker toegang tot een van de Denka Sites kreeg. Al deze gegevens worden door Denka verwerkt om de gevraagde webpagina’s in het juiste formaat volgens de computerconfiguratie van de gebruikers te versturen en om studies en statistieken op te stellen voor de Denka Sites met het doel om deze Sites te verbeteren.
5.8 Door zich toegang te verschaffen tot een van de Denka Sites, gaat de gebruiker ermee akkoord dat alle zaken tussen Denka en hem/haar in verband met een van deze Sites en met het privacy beleid beheerst worden door het Nederlandse recht. Elk geschil met betrekking tot een van deze Sites en de privacy bepalingen behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Arnhem (Nederland), met uitsluiting van iedere andere rechtbank.

Gebruik biociden en gewasbeschermingsmiddelen veilig.
Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

© 2021 Denka International B.V.
Postbus 337 | NL-3770 AH Barneveld | Nederland
Tel +31 (0)342 455 455 | Fax +31 (0)342 490 587 | E-mail denka.info@pelsis.com
Algemene voorwaarden | Wettelijke vermeldingen & Privacy | Cookie policy

pelsis group company